ویکی پرسشکنسول بازی صوتی موسوم به ” Hubiz” ترکیبی جذاب از بازی های جدید و کلاسیک هست. کاربران می توانند بازی های کلاسیک مورد علاقه خود را با کنسول بازی صوتی Hubiz به سهولت بازی کنند.

درباره : ویکی