ویکی پرسشبنابر اعلام هستانداری تهران، تمامی ادارات هستان تهران به جز خود تهران، فردا پنجشنبه (بیست و یکم تیر) تعطیل هست. این تعطیلی برای صرفه جویی در مصرف برق با توجه به گرمای هوا اعلام شده هست.

درباره : ویکی