ویکی پرسشمقامات آمریکایی می‌گویند هیأت اعزامی دولت ترکیه درخوهست مقامات واشنگتن برای آزادی کشیش آمریکایی را رد کرد.

درباره : ویکی