ویکی پرسشذوالقدر، نماینده تهران در مجلس گفت: اینکه میدانی به نام یکی از شاعران و مفاخر فرهنگی کشور که مورد توجه فرهنگیان بوده، به این راحتی حذف شود، قابل قبول نیست. وجود نام چنین مفاخری بر معابر شهر ضرورت دارد. نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: امیدوارم شهرداری تهران این اقدام را بزودی جبران کند و یکی از معابر شهر را به نام قیصر امین پور نام گذاری کند. می توان برخی خیابان ها و میادین را که نام های عمومی دارند، برای این کار در نظر گرفت.

درباره : ویکی