ویکی پرسشسامانه بارشی ورودی به خوزستان بخش‌های قابل توجهی از هستان را در برگرفت و موجب قطع برق در برخی شهرها و آب‌گرفتگی معابر شد.

درباره : ویکی