ویکی پرسشسخنگوی کرملین بار دیگر تکرار کرد مسکو با تحقیقات واشنگتن درباره دخالت ادعایی روسیه در ویکی پرسشات سال ۲۰۱۶ آمریکا، هیچ ارتباطی ندارد.

درباره : ویکی